Leveringsvoorwaarden

Beste {CONTACTPERSOON},


Digitale Overeenkomst

Naar aanleiding van uw activatie {INGANGSDATUM} ontvangt u hierbij de overeenkomst van Question Degree Met STER BV. Question Degree werkt met professionele medewerkers die hun vak verstaan en u te allen tijde kunnen ondersteunen in het maken van uw "questions / testen". Hierbij zijn wij van mening dat software naadloos aansluit bij uw organisatie. Dit behalen wij door goed te luisteren naar onze klanten en een goede samenwerking.

De kernwaarde van Question Degree (QD)

Met QD kunt u op een zeer effectieve wijze vragen stellen aan zowel klanten, relaties als (nieuwe) medewerkers. Bijvoorbeeld een nieuwe medewerker moet om veiligheidsredenen standaard de procedure van uw organisatie kennen dat kunt u nu vastleggen met gevraagde uit het inwerkprocedure handboek? Of Een nieuwsbrief waarop medewerkers hun reactie via QR code kunnen geven. Of juist de klant vragen om feedback om de kwaliteit te verhogen. Het is allemaal mogelijk en dat binnen enkele stappen.

Question Degree: The Business Question Tool

Deze overeenkomst is digitaal ondertekend zie hiervoor uw account. Bewaar deze overeenkomst bij uw leveranciersdocumenten.

Digitaal ondertekend: {GETEKENDEDATUM}
Met als ingangsdatum: {INGANGSDATUM}

Met vriendelijke groet,
Gerdinand Boerman
directeur
Question Degree


-versie 1.01-

De partijen,
Question Degree, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Met STER BV nummer 01183094 hierna te noemen leverancier,
en
{BEDRIJFSNAAM}, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer {KVK} hierna te noemen de klant.
Overeenkomen dat Leverancier het softwarepakket aanbiedt genaamd Question Degree (hierna: de software), waarmee de klant de software zelfstandig kan inzetten om klanten, leveranciers, (nieuwe) medewerkers (hierna: eindgebruiker) te horen door middel van Enquetes, E-Learning en /of Leerplannen. Ontwikkelaars van de klant (QD geaccrediteerd) worden hierna supergebruikers genoemd.

Artikel 1. Leverancier en de klant zijn het volgende overeengekomen:

1.1 Leverancier benoemt hierbij de klant als gebruiker van de online software. de klant mag uit eigen naam de software met al zijn mogelijkheden voor eigen gebruik inzetten.
1.2 Leverancier biedt de software aan in de neutrale kleuren, zoals deze bij de klant bekend is.
1.3 Leverancier zal zich inspannen de software up-to-date te houden en hiermee de kwaliteit te waarborgen. Storingen worden op werkdagen tussen 8:00 en 17:00 doorgegeven en binnen 24 uur met hoogste inspanning opgelost. Wanneer de storing niet binnen 24 uur opgelost kan worden, is dit via schrijven uiteen te zetten.
1.4 De klant zal geen promotionele activiteiten ontplooien die naar lokale wetgeving verboden zijn of de reputatie van leverancier kunnen schaden. Met name verboden zijn promotie middels ongevraagde e-mailcommunicatie (spam) en het zonder uitdrukkelijke toestemming uitgeven van reclame testen richting eindgebruikers. De software wordt alleen voor eigen gebruik ingezet.
1.5 Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit een overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleren de Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Licentieverlening / abonnement

2.1 Leverancier verstrekt de klant hierbij een licentie/abonnement voor {LIDMAATSCHAP} a Euro:{BEDRAG}.--, met daarin {SUPERGEBRUIKERS} supergebruiker(s), {EINDGEBRUIKERS} eindgebruiker(s), {TEAMS} team(s) en {TESTEN} test(en). Deze aantallen zijn inbegrepen in dit abonnement. (zie hiervoor ook de bijbehorende documenten en ondersteunende helpfuncties die volledig online beschikbaar zijn).
2.2 De klant is gerechtigd de software aan zijn eindgebruikers in te zetten (het afnemen van {TESTEN} testen). Leverancier is geen partij ten opzichte van de eindgebruikers.
2.3 De klant zal de bepaling en de werkwijze in de software stipt naleven en erop toezien dat zijn wederpartijen dit ook doen. Indien voor handhaving rechtsmaatregelen nodig zijn, zullen partijen vooraf overleggen over de wijze waarop dit dient te gebeuren.
2.4 Alle rechten van intellectuele eigendom, de software, documenten blijven bij de leverancier. Dit geldt ook voor updates of aanpassingen die op verzoek of specificaties van de klant zijn doorgevoerd. Voor specificaties en extra werkzaamheden door de klant gevraagd berust een vergoeding zoals aangegeven is op de website.
2.5 Leverancier stelt voorwaarden aan de wijze van gebruik van de software, welke de klant stipt dient op te volgen. Mocht de software door de klant moedwillig fout worden gebruikt dan kan Leverancier ingrijpen.
2.6 De klant mag het beheer van de software niet doorverkopen of onder brengen in dezelfde lijn zoals deze overeenkomst is aangegaan. Hiermee bedoelende verkoopondernemingen, dealers en andere ondernemingsvormen zoals in Benelux bekend is.

Artikel 3. Garanties en ondersteuning

3.1 Leverancier garandeert dat de drager waarop de software functioneert, direct na ontvangst functioneert conform de verwachtingen (aanpassingen in de software welke niet goed functioneren zal gratis vervangen worden door eerdere versie van de software); dat de software substantieel werkt zoals online is aangetoond in de afgelopen maanden (drie maanden voorheen na datum vermelding); dat de software geen virussen, achterdeuren of kwaadaardige routines bevat.
3.2 de klant is zelf verantwoordelijk voor alle ondersteuningen aan haar eindgebruikers. Leverancier zal een redelijk niveau van tweedelijnsondersteuning bieden aan supergebruikers van de klant wanneer daar behoefte aan is, maar niet zelf direct met de eindgebruikers in contact treden. Storingen in eerstelijns dat direct met het aansturen van de bedieningsgemak te maken (deelnemers gebruik) heeft ligt bij de de klant.
3.3 Leverancier zal een training verzorgen aan de klant in het gebruik van de software en de mogelijkheden voor de supergebruikers. Deze bevat in totaal 3 klokuren en is voor de klant inbegrepen bij de opstartkosten (de training is geldig tot maximaal 1 maand na genoemde datum). Is de overschrijding meer dan 3 uur dan worden de kosten nader overeengekomen en zijn zichtbaar in het account van de klant.

Artikel 4. Levering van updates

4.1 Leverancier heeft het recht om de software of gedeelten daarvan aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal leverancier zich inspannen om de klant daarvan op de hoogte stellen. Leverancier beslist echter als enige over de aanpassing en de status van de software.
4.2 Leverancier brengt van tijd tot tijd updates uit die fouten kunnen herstellen of het functioneren van de software verbeteren.
4.3 Bij het realiseren van updates kan leverancier afhankelijk zijn van haar leverancier(s) (in de huidige situatie nog niet van toepassing). Leverancier is gerechtigd bepaalde correcties of updates van een leverancier niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de software niet ten goede komt.
4.4 Leverancier zal zich inspannen om door de klant verzochte veranderingen en nieuwe functionaliteit toe te voegen aan de software. Leverancier is echter steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als deze naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren.
4.5 Voor het toevoegen van veranderingen en functionaliteit bedoeld in het vorige lid zal de klant een vergoeding verschuldigd zijn op basis van de hiervoor benodigde uren. Leverancier mag daarbij een aanbetaling verlangen alvorens met het werk aan te vangen.

Artikel 5. Testen en Rapportages

5.1 De klant kan de testen en rapportages realtime inzien. Daarmee wordt bedoeld dat de deelnemers de testen hebben gemaakt en dat de gebruiker deze online kan uitlezen. De rapporten worden na inactiviteit minimaal twee jaar bewaard.
5.2 Testen en Rapportages welke meer dan twee jaar na laatste inzage Inactief zijn, kan de leverancier de data opschoning en zullen inactieve testen worden verwijderd. de klant is zelf verantwoordelijk om deze testen en rapportages vroegtijdig uit te lezen.
5.3 De klant is gerechtigd om aan te geven bij leverancier om de inactieve testen en rapportages langer te bewaren dan
aangegeven staat in 5.1 en 5.2

Artikel 6. Online Bevestiging en betaling

6.1 De overeenkomst wordt bevestigd door een (supergebruiker) geautoriseerde medewerker van de klant. Supergebruiker moet daarbij na te hebben ingelogd op de knop bevestiging klikken om de overeenkomst te activeren. De datum {LANGDATUM} zal worden opgenomen in het account. De overeenkomst met betrekking tot uw account bevat minimaal drie jaar. De datums zijn opgenomen in uw klant account.
6.2 Deze digitale online bevestiging mag u tot twee weken na getekend (datum) herzien en/of afwijzen, mits er vanuit de software van leverancier geen activiteiten zijn geweest. Deze herziening wordt via (hardcopy) brief ingediend. Andere vorm van herziening wordt niet geaccepteerd. Wanneer de klant wel activiteiten heeft ondernomen vanuit de software dan is dit tevens de bevestiging van actief gebruik en dus van afname van de software. Dit houdt in dat de software digitaal is ondertekend.
6.3 In het account van de de klant is de overeenkomst opgenomen (PDF) en te allen tijde te downloaden. De algemene voorwaarden is tevens op de website toegankelijk en te downloaden.
6.4 Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na INCASSO factuurdatum op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer, tenzij anders is overeengekomen en dit schriftelijk is bevestigd door leverancier Met STER BV.
6.5 De leverancier zal per jaar de inflatiecorrectie toegepast zie artikel 11, waardoor de betaling met voorgaande kan afwijken.
6.6 Tariefswijzigingen kunnen plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen doorgegeven aan leverancier. de klant kan deze facturen ten alle tijde opvragen.
6.7 De klant kan tot 7 dagen na ontvangst van incassofactuur bezwaar maken op de gemaakte kosten.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

7.1 Leverancier zal voor alle verschuldigde bedragen een incassofactuur sturen naar de klant, en is daarbij gerechtigd de incasso per maand, kwartaal of per jaar te incasseren. De klant ontvangt 7 dagen vooraf aan afschrijving de factuur via post of email.
7.2 De betalingstermijn is 14 dagen na de datum van de incassofactuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur.
7.3 Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling. Tevens is de klant bij niet tijdige betaling naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
7.4 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, algeheel beslag op vermogensbestanddelen gelegd krijgt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 8. Geheimhouding

8.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun supergebruikers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
8.2 Deze verplichting blijft ook bestaan na beeindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie met inachtneming van twee jaren.
8.3 Leverancier behoudt te allen tijde het recht de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis ten behoeve van andere klanten te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de klant wordt ingezet.

Artikel 9. Beperking van aansprakelijkheid

9.1 Leverancier is jegens de klant slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst.
9.2 Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de klant en schade wegens door leverancier gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de overeenkomst vormt.
9.3 De aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is rechtsgeldig wanneer de klant hiervan schriftelijk de leverancier op de hoogte stelt. De ingebrekestelling schrijven dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat leverancier in staat is adequaat te reageren.
9.4 De klant vrijwaart leverancier van aanspraken van derden die stellen dat de software als zodanig inbreuk maakt op een intellectuele-eigendomsrecht van deze derden. De klant vrijwaart leverancier van alle claims van derden in verband met het doorzetten van de software.
9.5 Leverancier vrijwaart de klant van aanspraken van derden die stellen dat de software als zodanig inbreuk maakt op een intellectuele-eigendomsrecht van deze derden, dan wel een daaronder verleende licentie schendt. de klant vrijwaart leverancier van alle claims van derden in verband met de wederverkoop van de software, behalve in gevallen waarin leverancier de klant moet vrijwaren.

Artikel 10. Duur en opzegging

10.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan {OVERIGE} ingaande op de dag van digitale ondertekening.
10.2 Iedere partij mag de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 jaar ingaande na opvolging van huidige periode. De opzegging zal alleen geschieden door een (hardcopy) aangetekende brief.
10.3 Opzegging vanuit de de klant zal alleen geschieden als het account nihil is. Bij lopende testen zal een regeling worden getroffen dat de leverancier het account op schoont tegenover een vergoeding.
10.4 Na opzegging mag de klant nieuwe testen en of deelnemers toevoegen met in acht neming artikel 10.3. De klant behoudt zijn rechten (en plichten) uit deze overeenkomst voor zover nodig om deze gebruikers en deelnemers na te komen zolang de duur van opzegging staat.
10.5 Geen opzegtermijn geldt bij opzegging wegens een tekortkoming door de wederpartij. Bij een dergelijke opzegging is wel een ingebrekestelling conform artikel 9.4 vereist, behoudens in gevallen waarin de wet geen ingebrekestelling vereist.
10.6 Iedere partij is verder gerechtigd de overeenkomst per direct op te zeggen indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de andere partij wordt gelegd, de andere partij overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. (Overhandigen van gerechtelijke schrijven, getekend door rechter en advocaat).

Artikel 11. Wijziging van overeenkomst

11.1 Deze overeenkomst mag slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd. Dit dient te gebeuren middels een schriftelijk aanschrijving.
11.2 Leverancier mag de in artikel 6 bedoelde vergoeding eens per kalenderjaar wijzigen. Bijvoorbeeld: Inflatiecorrectie 01 januari van elk jaar. Voorbeeld: 2020 staat voor 1.0% met gehele afronding naar boven delend door 5.
Hierbij een voorbeeld som: EUR 250,00 * 1% = EUR 255,00
11.3 Geplande wijzigingen in deze overeenkomst dienen minstens twee maanden voor hun inwerkingtreding te worden gemeld. Bij een voor de klant nadelige wijziging van de overeenkomst mag de klant de overeenkomst opzeggen tegen het moment dat deze in werking treedt.

Artikel 12. Wijziging van overeenkomst

12.1 Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden en het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Eventuele geschillen die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waar leverancier gevestigd is.

Artikel 13. Overige bepalingen

13.1 Indien een bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.
13.2 De door leverancier ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie gelden als authentiek en dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door de klant.
13.3 Onder schriftelijk valt in deze overeenkomst ook communicatie per e-mail of fax, mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
13.4 Partijen mogen hun rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst slechts overdragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, behalve bij overdracht van de gehele onderneming of het betrokken onderdeel daarvan.
13.5 Deze overeenkomst is digitaal akkoord verklaard in de klant account na aanmelding met inlognaam en wachtwoord.
13.6 De klant is zelf verantwoordelijk voor het hardcopy bewaren van deze correspondentie.

Digitaal getekend op {LANGDATUM}

Door:
Leverancier: Question Degree MET STER BV
directeur: G.Boerman

De klant: {BEDRIJFSNAAM}
QD Geaccrediteerd: {GETEKENDDOOR}
Ingangsdatum: {INGANGSDATUM}

Leverancier en de klant zijn akkoord zoals opgenomen is in de algemene voorwaarden en overeenkomst.

Klik hier voor abonnementen en prijzen

Contact formulier