Algemene Voorwaarden



Voorwaarden Question Degree Met STER BV

1.          Toepasselijkheid

1.1.       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij leverancier (Question Degree Met STER BV) goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan klant levert.

1.2.       Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en/of digitaal tussen partijen zijn overeengekomen. Digitale ondertekening wordt bekrachtigd na online bevestiging van speciale popup’s.

1.3.       Het lidmaatschap wordt aangegaan met een digitale ondertekening daarna ontvangt de klant een overeenkomst waarin de abonnementskeuze is opgenomen. (De overeenkomst is altijd online in te zien, zie klant account (online) en wordt digitaal ondertekend). De klant ontvangt na lidmaatschap per aangetekende post de digitale ondertekening van deze overeenkomst.

1.4.       Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht. Leverancier en klant treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

 

2.          Aangeboden dienst

2.1.       Leverancier verzorgt de dienst waarmee “(nieuwe) medewerkers en / of leveranciers en klanten” online worden uitgenodigd om vrijwillig, anoniem en/of verplicht enquêtes en/of testen online in te vullen. Hiermee kan de klant voorblijven op de concurrent, kennis, in marktaandeel en in omzet.

2.2.       De klant kan na het ontvangen van feedback de kennis vastleggen deze kennis blijft bewaard zolang de klant dit wenst in het online account. De klant kan de uitslagen zelf uitlezen. De leverancier kan worden gevraagd om een professionele diepte rapporten en analyses te maken tegen een vooraf gestelde vergoeding.

2.3.       De klant kan zelfstandig in de programmatuur verschillende vraagsoorten opmaken en beheren. De deelnemers kunnen worden uitgenodigd via mail en of (hardcopy) schrijven. Het doel van de programmatuur is het maken van enquêtes, toetsen, testen en/of instructievaardigheden.

2.4.       De klant is zelf verantwoordelijk voor de uitnodiging en respons van de deelnemers. Deze uitnodigingen mogen in geen enkel geval lijken op spam of phishing. De leverancier kan het account uitzetten, opschorten als dit een vermoeden of reeds heeft plaatsgevonden.

2.5.       De klant maakt zelfstandig een keuze welk abonnement geschikt is en past bij de onderneming. (abonnementen zijn online op de website in te zien)

2.6.       De klant kan in eigen organisatie meerdere super administrators (medewerkers) te werk stellen in de programmatuur. Dit mogen geen (derden) externe partijen zijn buiten de organisatie van de klant. (Zie artikel Uitvoering dienstverlening). De klant bevoegd één super administrator waarmee de leverancier inhoudelijk spreekt over de programmatuur en de werkzaamheden die plaats vinden in het account. (Zie artikel Informatieverplichting)

2.7.       De dienst is volledig onderbouwd om zelfstandig de programmatuur te vullen, bewerken, en handhaven. De leverancier kan worden gevraagd om deze werkzaamheden te verrichten. Deze werkzaamheden,  professionele rapporten en analyses worden verzorgd tegen een vooraf gestelde vergoeding.

3.          Vertrouwelijkheid en overname personeel

3.1.       Klant en leverancier dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Dit verbod geldt niet voor leverancier indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor de goede uitvoering van de overeenkomst door leverancier. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

3.2.       Klant erkent dat de van leverancier afkomstige programmatuur steeds een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van leverancier / klant, diens toeleveranciers of de producent van de programmatuur bevat.

3.3.       Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden, waaronder de voorwaarde dat klant een redelijke vergoeding aan leverancier betaalt.

4.          Privacy en gegevensverwerking

4.1.       Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zal klant leverancier desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop klant uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

4.2.       Klant vrijwaart leverancier voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door klant wordt gehouden of waarvoor klant op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan leverancier toerekenbaar zijn.

4.3.       De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van leverancier door de klant worden verwerkt, ligt volledig bij de klant. Klant staat er tegenover leverancier voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Klant vrijwaart leverancier tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

5.          Beveiliging

5.1.       De door of vanwege leverancier aan klant verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door klant als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van klant kenbaar worden gemaakt. Leverancier is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen.

5.2.       Klant zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde antivirus-programmatuur in werking hebben.

5.3.       Indien leverancier op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. Leverancier staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

6.          Medewerkingsverplichtingen

6.1.       Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Klant zal steeds tijdig alle in redelijkheid door leverancier gewenste medewerking verlenen.

6.2.       Klant draagt het risico van de selectie van de door leverancier te leveren zaken, goederen en/of diensten. Klant neemt steeds de uiterste zorg in acht om te waarborgen dat de eisen waaraan de prestatie van leverancier dient te voldoen, juist en volledig zijn. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn voor leverancier niet bindend, behoudens indien door leverancier uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien klant bij de uitvoering van de overeenkomst personeel en/of hulppersonen inzet, zal dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis en ervaring. Ingeval medewerkers van leverancier op locatie van klant werkzaamheden verrichten, draagt klant tijdig en kosteloos zorg voor de noodzakelijke faciliteiten, zoals een werkruimte met computer- en netwerkfaciliteiten. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij klant bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van leverancier.

6.3.       De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke eisen. Klant vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van leverancier, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van klant of van onveilige situaties in zijn organisatie. Klant zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels vóór aanvang van de werkzaamheden aan de door leverancier ingezette medewerkers kenbaar maken. (De geldende regels kunnen in het account worden opgenomen)

6.4.       Indien klant in verband met de diensten en producten van leverancier programmatuur, apparatuur of andere middelen aan leverancier ter beschikking stelt, staat klant in voor het verkrijgen van alle benodigde licenties of goedkeuringen met betrekking tot deze middelen welke leverancier nodig mocht hebben.

6.5.       Klant is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de door leverancier geleverde producten en/of verstrekte diensten en de wijze waarop de resultaten van de producten en diensten worden ingezet. Klant is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan, en het gebruik door eigen gebruikers.

6.6.       Klant zal zelf de zijn eigen account van leverancier de benodigde (hulp)programmatuur inrichten, account gegevens aanvullen en juiste email adressen in de juiste invulvelden te plaatsen.

7.          Informatieverplichtingen

7.1.       Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door leverancier mogelijk te maken, zal klant leverancier steeds tijdig alle in redelijkheid door leverancier te verlangen gegevens of inlichtingen verschaffen.

7.2.       Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan leverancier verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen en specificaties. Indien de door klant verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen of specificaties voor de leverancier kenbare onjuistheden bevatten, zal de leverancier hierover navraag doen bij klant.

7.3.       De klant kan het systeem / programmatuur volledig inzien via de daarvoor aanwezige help functies, mocht dit niet voldoende zijn dan kan de klant via Teams de leverancier vragen voor ondersteuning. De klant ontvangt 2 uur gratis ondersteuning via Teams per jaar, daarna is de ondersteuning tegen een vooraf gestelde vergoeding.

7.4.       In verband met de continuïteit zal klant één (1) contactpersoon aanwijzen die voor de duur van de werkzaamheden van leverancier als zodanig fungeren. Contactpersoon van klant zullen beschikken over de nodige ervaring, specifieke materiekennis en inzicht in de door klant gewenste doelstellingen.

7.5.       Leverancier is enkel gehouden klant periodiek inlichtingen te verstrekken omtrent de uitvoering van de werkzaamheden door middel van de door klant aangewezen contactpersoon.

7.6.       Wanneer klant te weinig materiekennis heeft zal de klant de leverancier vragen om trainingen te verzorgen om de kennis up to date te krijgen. Deze trainingen worden verzorgd tegen een vooraf gestelde vergoeding.

8.          Termijnen / producten

8.1.       Leverancier spant zich er redelijkerwijs voor in de door hem genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (levering)termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door leverancier genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden de leverancier niet en hebben steeds een indicatief karakter.

8.2.       Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen leverancier en klant in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

8.3.       In alle gevallen - derhalve ook indien partijen een uiterste (levering)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen - komt leverancier wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat klant hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij klant leverancier een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming (op het overeengekomen) en deze redelijke termijn is verstreken. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat leverancier in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

8.4.       Indien is overeengekomen dat de nakoming van de overeengekomen werkzaamheden in fasen zal plaats- vinden, is leverancier gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een fase behoren uit te stellen totdat klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

8.5.       Leverancier is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (levering)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen, of indien klant zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor klant nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

8.6.       De producten die in de software nodig is om afnemers de testen te laten maken zijn gebonden aan een geldigheidstermijn. Wordt de afnemers en/of een test gereset of anders wederom hergebruikt (zie log archief) dan wordt dit als teller plus een (1) gerekend. Een klant wordt geacht om bij een nieuwe afnemer of nieuwe test een nieuwe lege afnemer / test te gebruiken. Deze afnemers/testen worden standaard bijgeleverd en bij het bereiken van het maximum wordt er een nieuwe bundel ingekocht. De afzonderlijke producten van afnemers, testen zal na gebruik dus doorlopen in optelling.

8.7.       Wanneer een product ongeldig wordt (her)gebruikt, gereset of overschreven zal leverancier deze doorberekenen met terugwerkende kracht. Deze ongeldige activiteiten worden door de leverancier bijgehouden in een online logsysteem.

 

9.          Duur, Opzegging van de overeenkomst

9.1.       Deze overeenkomst wordt aangegaan per drie jaar (mits anders is overeengekomen) ingaande op de dag van digitale ondertekening.

9.2.       Iedere partij mag de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 jaar ingaande na opvolging van huidige periode. De opzegging zal alleen geschieden door een (hardcopy) aangetekende brief.

9.3.       Opzegging vanuit de klant zal alleen geschieden als het account nihil is. Na opzegging worden alle gegevens minimaal drie maanden bewaard, waarna het account volledig wordt verwijderd. Bij lopende testen zal een regeling worden getroffen dat de leverancier het account opschoont tegenover een vergoeding.

9.4.       Na opzegging mag de klant nieuwe testen en of deelnemers toevoegen met in acht neming van voorgaande. De klant behoudt zijn rechten (en plichten) uit deze overeenkomst voor zover nodig om deze gebruikers en deelnemers na te komen zolang de duur van opzegging staat.

9.5.       Mocht de klant vroegtijdig het contract willen beëindigen dan staat daar een som van 70% van de jaarprijs t.o.v. keer de resterende maanden tegenover t.o.v. contract duur. Som: 70% jaarprijs x 12 keer restmaanden contract plus 1 jaar.

9.6.       Iedere partij is verder gerechtigd de overeenkomst per direct op te zeggen indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de andere partij wordt gelegd, de andere partij overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. (Overhandigen van gerechtelijke schrijven, getekend door rechter en advocaat of curator).

10.       Uitvoering dienstverlening

10.1.     Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen zijn diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van leverancier worden uitgevoerd op basis van een in-spanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de mondeling / schriftelijke overeenkomst leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de overeenkomst is omschreven.

10.2.     Leverancier is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes of certificaten wordt gemaakt, tenzij het misbruik het rechtstreekse gevolg is van een opzettelijk of bewust roekeloos handelen of nalaten van de bedrijfsleiding van leverancier.

10.3.     Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door één bepaalde persoon, is leverancier steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meerdere personen met dezelfde en/of soortgelijke kwalificaties.

10.4.     Leverancier is niet gehouden bij de uitvoering van zijn diensten aanwijzingen van klant op te volgen, in het bijzonder niet indien dit aanwijzingen betreft die de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wijzigen of aanvullen. Bij het niet op juiste wijze gebruiken van de software is de leverancier zonder tussenkomst bevoegd om functies en/of aanwijzingen aan of uit te zetten bij de des betreffende klant. Indien dergelijke functies en/of aanwijzingen echter wel worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van leverancier. (Het betreft hier onder andere het vullen van testen in het systeem, zie ook 8.6 en 8.7)

 

11.       Specificaties en ontwikkeling van programmatuur/website

11.1.     Indien niet reeds vóór of bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur of website aan leverancier zijn verstrekt, zullen partijen in goed overleg specificeren welke programmatuur of website ontwikkeld zal worden en op welke manier de ontwikkeling zal geschieden.

11.2.     Leverancier zal de programmatuur en/of website met zorg ontwikkelen en in een beveiligde omgeving beheren, één en ander met inachtneming van de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties of het ontwerp en - in voorkomend geval – met inachtneming van de met klant overeengekomen projectorganisatie, methoden, technieken en/of  procedures in de klant (account) op te nemen en/of te verwerken.

11.3.     Indien partijen een ontwikkelmethode gebruiken die zich kenmerkt door het uitgangspunt dat het opmaken en/of ontwikkelen van (onderdelen van) de programmatuur of website op iteratieve wijze geschiedt (bijvoorbeeld Scrum), aanvaarden partijen dat de werkzaamheden bij aanvang niet zullen worden  verricht  op  basis  van  volledige  of volledig uitgewerkte specificaties en tevens dat specificaties, welke al dan niet bij aanvang van de werkzaamheden zijn overeengekomen, tijdens de uitvoering van de overeenkomst in goed overleg kunnen worden aangepast met inachtneming van de projectaanpak die bij de desbetreffende ontwikkelmethode behoort. Partijen zullen tijdens de uitvoering van de overeenkomst gezamenlijk in goed overleg beslissingen nemen met betrekking de specificaties die voor de volgende fase van het project (bijvoorbeeld een ‘time-box’) en/of voor de volgende deelontwikkeling gelden. Klant aanvaardt het risico dat de programmatuur en/of de website niet noodzakelijkerwijs aan alle specificaties zullen beantwoorden. Klant zal zorg dragen voor een permanente, actieve en door de organisatie van klant gedragen inbreng en medewerking van relevante eindgebruikers, onder meer ten aanzien van het testen en ten aanzien van (nadere) besluitvorming. Klant garandeert dat de door hem ingezette medewerkers welke worden benoemd in sleutelposities, beschikken over de voor deze positie benodigde beslissingsbevoegdheden. Klant waarborgt voortvarendheid van de door hem tijdens de uitvoering  van  de  overeenkomst  te  nemen voortgangsbeslissingen. Bij gebreke van tijdige en duidelijke voortgangsbeslissingen van de zijde van klant conform  de  projectaanpak  die  bij  de desbetreffende ontwikkelmethode behoort, is leverancier gerechtigd - doch niet verplicht - de naar zijn oordeel passende beslissingen te nemen.

11.4.     Desgevraagd zal klant leverancier in de gelegenheid stellen de werkzaamheden buiten de gebruikelijke werkdagen en werktijden op kantoor of locatie van klant te verrichten.

11.5.     In de prestatieverplichtingen van leverancier ten aanzien van de ontwikkeling van een website zijn niet begrepen het ter beschikking stellen van een zogeheten ‘content management systeem’.

11.6.     In de prestatieverplichtingen van leverancier zijn niet begrepen het onderhoud van de programmatuur en/of  de  website, en/of het verlenen van ondersteuning  (support)  aan  gebruikers  en/of beheerders daarvan. Indien in afwijking van het vorenstaande door leverancier tevens onderhoud en/of ondersteuning verleend moet worden, kan leverancier deze uren zonder tussenkomst opnemen in een periodieke factuur. Deze werkzaamheden worden separaat tegen de gebruikelijke tarieven van leverancier in rekening gebracht.

 

12.       Onderhoudsdiensten

12.1.     Indien overeengekomen verricht leverancier onderhoud met betrekking tot de in de overeenkomst bepaalde programmatuur. De onderhoudsverplichting omvat het herstel van fouten in de programmatuur

12.2.     Klant zal geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd melden. Na ontvangst van de melding zal leverancier zich overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures naar beste vermogen inspannen fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie en het versie- en releasebeleid van leverancier op de door leverancier te bepalen wijze en termijn aan klant ter beschikking worden gesteld.

12.3.     Klant zal alle door leverancier verlangde medewerking aan het onderhoud verlenen, daaronder begrepen de tijdelijke  staking van het gebruik van de programmatuur.

12.4.     Indien het onderhoud betrekking heeft op programmatuur die niet door leverancier zelf aan klant is geleverd, zal klant, indien leverancier dit voor het onderhoud nodig of wenselijk acht, de broncode en de technische (ontwikkel)documentatie van de programmatuur (waaronder begrepen datamodellen, ontwerpen, change-logs e.d.) ter beschikking stellen. Klant staat er voor in dat hij gerechtigd is tot zodanige terbeschikkingstelling. Klant verleent leverancier het recht om de programmatuur, inclusief de broncode en technische (ontwikkel-)documentatie, te gebruiken en te wijzigen in het kader van het uitvoeren van het overeengekomen onderhoud.

12.5.     Het onderhoud door leverancier laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van klant voor het beheer van de programmatuur, waaronder controle van de instellingen en de wijze waarop de resultaten van het gebruik van de programmatuur worden ingezet. Klant zal zelf (hulp)programmatuur inrichten, vullen, tunen en de nodige mailinstellingen goed neerzetten in het systeem.

13.       Prijs en betaling

13.1.     Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Alle door leverancier kenbaar gemaakte prijzen zijn steeds in euro’s en klant dient alle betalingen in euro’s te voldoen.

13.2.     De klant bevoegd Leverancier om de betaling via incasso te incasseren. Vooraf aan incassering ontvangt de klant een incasso factuur met geleverde diensten van leverancier.

13.3.     De klant kan vijf (5) werkdagen schriftelijk bezwaar maken tegen de incassofactuur. Hierna zal de leverancier de betaling automatisch verwerken.

13.4.     Wenst de klant geen incasso dan is leverancier gerechtigd om extra administratiekosten in rekening te brengen.

13.5.     Ingetrokken incasso betalingen vanuit de klant betekend niet voor de klant dat de betaling hoeft te voldoen. De klant blijft het bedrag verschuldigd aan leverancier. De herinnering van deze incasso zal verhoogd worden met extra administratiekosten.

13.6.     Met betrekking tot de door leverancier verrichte prestaties en de daarvoor door klant verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van leverancier volledig bewijs op, onverminderd het recht van klant tot het leveren van tegenbewijs.

13.7.     Leverancier mag bedoelde vergoeding eens per kalenderjaar wijzigen. Inflatiecorrectie 01 januari van elk jaar. Voorbeeld: 2020 staat voor 1.0% met gehele afronding naar boven delend door 5. Hierbij een voorbeeldsom: EUR 250,00 * 1% = EUR 255,00

13.8.     Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van klant, geldt dat leverancier gerechtigd is schriftelijk, conform de in de overeenkomst opgenomen index of andere maatstaf, geldende prijzen en tarieven aan te passen op de in de overeenkomst genoemde termijn. Indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid van leverancier tot aanpassing van de prijzen of tarieven, geldt dat leverancier steeds gerechtigd is schriftelijk met inachtneming van een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien klant in dat laatste geval niet akkoord wenst te gaan met de aanpassing, is klant gerechtigd binnen tien werkdagen na kennisgeving van de aanpassing de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen en/of tarieven in werking zouden treden. (Opzegtermijn blijft van kracht met de afgesproken prijzen)

13.9.     Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop leverancier de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan klant in rekening brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen worden door klant betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. Klant is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

13.10.   Indien klant de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is klant, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente plus administratiekosten voor handelsovereenkomsten verschuldigd. Indien klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van leverancier onverlet.

14.       Overwerkvergoeding en reistijd

14.1.     Indien de ter beschikking gestelde medewerker in opdracht of op verzoek van klant per dag langer werkt dan het overeengekomen of gebruikelijke aantal werkuren dan wel werkzaam is buiten de bij leverancier gebruikelijke werkdagen, is klant voor deze uren het overeengekomen overwerktarief of, bij gebreke van een overeengekomen overwerktarief, het bij leverancier gebruikelijke overwerktarief verschuldigd. Desgevraagd zal leverancier klant informeren over de geldende overwerktarieven.

14.2.     Kosten en reistijd zullen aan klant in rekening worden gebracht overeenkomstig de bij leverancier gebruikelijke regels en maatstaven. Desgevraagd zal leverancier klant informeren over de daarvoor gebruikelijke regels en maatstaven. De standaard maatstaf is EUR 59,- per reis uur of EUR 0,55 per gereden kilometer.

 

15.       Uitsluitingen

15.1.     Werkzaamheden voortvloeiend uit onderzoek of herstel van storingen of oneigenlijk gebruik / misbruik die het gevolg zijn van of verband houden met gebruiksfouten, onoordeelkundig gebruik van de software, apparatuur of van buiten komende oorzaken, zoals gebreken  in  internet,  datanetwerkverbindingen, spanningsvoorzieningen, of koppelingen met apparatuur, programmatuur of materialen welke niet onder de onderhoudsovereenkomst vallen, behoren niet tot de verplichtingen van leverancier op grond van de overeenkomst.

15.2.     Tot de onderhoudsverplichtingen van leverancier behoren niet:
- het onderzoek of herstel van storingen die het gevolg zijn van of verband houden met wijziging van de apparatuur anders dan door of namens leverancier;
- het gebruik van de apparatuur in strijd met de daarvoor geldende voorwaarden en het nalaten van klant om de apparatuur tijdig te laten onderhouden.
Onder de onderhoudsverplichtingen van leverancier vallen evenmin onderzoek of herstel van storingen die verband houden met op de apparatuur geïnstalleerde programmatuur.

15.3.     Indien leverancier onderzoek en/of onderhoud verricht in verband met het in de voorgaande 15,1, kan leverancier de kosten van dat onderzoek en/of onderhoud volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen. Het voorgaande laat al hetgeen klant aan leverancier ter zake van onderhoud verschuldigd is, onverlet.

15.4.     Leverancier is nimmer gehouden tot herstel van als gevolg van storingen en/of onderhoud verminkte of verloren gegane gegevens.

 

16.       Diversen

16.1.     Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De voorwaarden kunnen te allen tijde door Met STER BV aangepast worden. IP Marketing adviseert daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken wanneer u daarvoor in het systeem de uitnodiging krijgt (pop-up). Indien en voor zover enige bepaling uit deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Met STER BV zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/ vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

Voorwaarden versie 1.04

 

Question Degree onderdeel van Met STER BV

https://www.questiondegree.nl

Gedeponeerd: KvK: 01183094

Voorbeeld: Overeenkomst

Contact formulier